...
ลงทะเบียนสมัครสมาชิก Co Working Space

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกออนไลน์ โครงการ Co Working Space

ผู้สมัครสมาชิก กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1. ผู้สมัคร ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้สมัครไม่เป็นความจริง โครงการ Co Working Space จะระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ผู้สมัครยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก หากตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทางโครงการฯ มีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้

3. หากพบว่าผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. โครงการ Co Working Space ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับ โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

5. การสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้บริการสถานที่และอุปกรณ์ ของโครงการฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

6. สมาชิกจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัครได้ ทางโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

7. เงื่อนไขการเข้าใช้สถานที่ (วัน – เวลา – พื้นที่ – อุปกรณ์ ) เป็นไปตามที่ โครงการฯ กำหนดเท่านั้น

8. สมาชิกจะต้องตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่และอุปกรณ์ ทั้งหมดของโครงการฯ ก่อนเข้าใช้บริการภายในโครงการฯ โดยหากพบว่า มีพื้นที่ หรือ มีอุปกรณ์ใด มีสภาพไม่พร้อมการใช้งาน จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ได้รับทราบก่อนเข้าใช้บริการ

9. สมาชิกจะต้องระมัดระวังการใช้พื้นที่ รักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์ของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด หากโครงการฯ พบว่าสถานที่ พื้นที่ใด หรือ อุปกรณ์ใดๆ เกิดความเสียหาย ทางสมาชิกยินยอมชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

10. โครงการฯ ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในพื้นที่โครงการฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก และ ความสะอาดของพื้นที่ส่วนรวมของโครงการฯ

11. สมาชิกจะต้องไม่ก่อเหตุรำคาญ หรือ ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ภายในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งหากพบว่า สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ทางโครงการฯ จะขอยกเลิกการเป็นสมาชิกและดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด

12. สมาชิกจะต้องไม่ใช้สถานที่ของโครงการเป็นไปในลักษณะการมั่วสุม การเสพ หรือ จำหน่ายยาเสพติดทุกประเภท หากโครงการฯพบว่าสมาชิกท่านใด มีการกระทำในลักษณะเข้าข่ายดังกล่าว โครงการขอสงวนสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกและจะดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด

13. โครงการขอสงวนสิทธิ์แก้ไข หรือเพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับ เพื่อความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิก ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วและจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางโครงการ Co Working Space กำหนด

ยินยอม ไม่ยินยอม